Informacione

Monitorimi i të dhënave të Programit të Qeverisë së RMV

Në kuadër të projektit “Mbështetje е Reformave Zgjedhore” e financuar nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) të cilin e implementon Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Nacional Rinor i Maqedonisë (KNRM), realizohen aktivitetet për monitorimin e premtimeve nga programi zyrtar i punës së Qeverisë 2020-2024 dhe deri në çfarë mase po zbatohen të njejtat.

Dokumentet

Ngjarje

Legjenda:
Institucione të forta për procese zgjedhore të drejta dhe efikase
Debate publike
Akademia për Politika Publike
Qendrat kërkimore dhe analitike të partive politike
Mobilizаtorët e komunitetit

Video

Rezultatet e analizave të kryera për të rinjtë


Oficeri i Rinisë


It's up to YOUth