Дискриминацијата како пречка кај младите за нивно напредување во општеството