Мониторинг на Програмата на Владата и локалните самоуправи

 • I. Статус на прашањето кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус
   1.1 Донесена е одлука за почеток со реализација на прашањето кое се следи
   • 40 %
    Да
   • 40 %
    Не
   • 20 %
    Не е применливо
   1.6 Се реализираат конкретни активности од планот
   • 50 %
    Да
   • 40 %
    Не
   • 10 %
    Не е применливо
   1.7 Видливи се првични резултати од реализацијата на проектот
   • 30 %
    Да
   • 50 %
    Не
   • 20 %
    Не е применливо
 • II. Транспарентност и отчетност на општината/институцијата во врска со прашањето кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус
   1 Информации за статусот на проектот се достапни на веб страницата на општината
   • 20 %
    Да
   • 80 %
    Не
   • 0 %
    Не е применливо
 • III. Учество на граѓаните во донесувањето одлуки поврзани со прашањето кое се мониторира

   Критериуми за мониторинг Статус
   1 Општината ги вклучила граѓаните во одлуките поврзани со прашањето кое се мониторира
   • 40 %
    Да
   • 30 %
    Не
   • 30 %
    Не е применливо
   4 Механизими кои општината ги користи за да обезбеди вклученост на граѓаните конкретно за прашањето кое се мониторира:
   4.1 Јавни собири, дебати и форуми
   • 30 %
    Да
   • 50 %
    Не
   • 20 %
    Не е применливо
   4.2 Можност за електронско учество преку мобилни апликации, веб страна, електронски обрасци и сл.
   • 60 %
    Да
   • 40 %
    Не
   • 0 %
    Не е применливо
   4.3 Отворени денови на општината
   • 60 %
    Да
   • 30 %
    Не
   • 10 %
    Не е применливо
   4.4 Граѓански иницијативи
   • 30 %
    Да
   • 30 %
    Не
   • 40 %
    Не е применливо