Punëtori me KSHZ-në për mbrojtjen e të dhënave personale


Përmasa e germave

Si pjesë e bashkëpunimit të vazhdueshëm, IFES-i mbështeti Komisionin shtetëror të zgjedhjeve në fushën e zbatimit të Vlerësimit të burimeve njerëzore dhe ambientit të punës, gjatë të cilit mbrojtja e të dhënave personale (MDHP) u identifikua si njëra nga fushat kryesore në punën e KSHZ-së. Në këtë temë do të mbahet një punëtori me theks të veçantë në fushat si në vijim: konfidencialiteti i të dhënave, parimet në përpunimin e të dhënave personale, transferimi dhe shkëmbimi i të dhënave personale, siguria, menaxhimi me rreziqet dhe tema të tjera.

Ngjarja është e tipit të mbyllur dhe grupi i synuar i saj janë janë punonjësit e selisë dhe zyrave rajonale të KSHZ-së të përfshirë në përpunimin e të dhënave personale.

KUR

prej: 01-11-2022 12:30

deri: 02-11-2022 13:30

КU

Хотел Меркур, Тетово / Hotel Mercure, Tetovo

Ngjarje të tjera

(MK) Алумни конференција за Мобилизатори на заедницата: Патот изоден досега и што понатаму

Institucionet e forcuara zhvillojnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase , Ngjarje , Punëtori dhe trajnime

09-06-2023

Hakaton

Institucionet e forcuara zhvillojnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase , Ngjarje , Punëtori dhe trajnime

27-05-2023

Moduli 3 - Komunikimi dhe qasja drejt qytetarëve (Akademia për Liderë QHAP VMRO-DPMNE)

Institucionet e forcuara zhvillojnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase , Ngjarje , Punëtori dhe trajnime

26-05-2023