Monitorimi i Programit të Qeverisë së RMV

Janar-Mars

Prill-Qershor

Korrik-Shtator

Tetor-Dhjetor

Legjenda:
përparim i vazhdueshëm ose arritje
lëvizje ose përparim i pjesshëm
nuk ka përparim
nuk ka të dhëna

*Lexoni më shumë: Konkluzione nga monitorimi i kryer i masave në kuadër të Programit Qeveritar 2021 – 2024 për periudhën tetor 2020 – mars 2021

Gjenerata e parë e mobilizatorëve të komunitetit përbëhej nga 16 të rinj nga të gjitha rajonet e zhvillimit në vend.

Ata, në një periudhë 6 mujore (Tetor 2020-Mars 2021), në mënyrë aktive monitoruan 16 masa të  cilat janë të përfshira në Programin e Qeverisë, dhe i referohen 6 fushave, si më poshtë:

  • Arsim
  • Çështjet sociale
  • Drejtësi
  • Kulturë
  • Ekonomi
  • Shëndetësi

Gjenerata e dytë e mobilizatorëve të komunitetit përbëhet nga 24 të rinj të cilët nga prilli deri në dhjetor 2021, monitorojnë në mënyrë aktive përmbushjen e masave / premtimeve të dhëna në Programin e Qeverisë, të cilat i referohen 9 fushave. Përveç gjashtë zonave që mbuloheshin nga gjenerata e parë, mobilizatorët e gjeneratës së dytë monitorojnë gjithashtu në fushat e mëposhtme:

  • Ekologjia
  • Euro-integrimet
  • Administrata publike.

Të gjitha masat që i nënshtrohen monitorimit mund të gjenden në Programin Zyrtar të Punës të Qeverisë 2020-2024.

Për secilën nga masat e zgjedhura, u përcaktua një sistem i veçantë për monitorimin dhe vlerësimin e zbatimit të masës së dhënë, i cili përfshin informacion mbi masën që do të monitorohet, treguesit që do të ndiqen, metodat për mbledhjen e informacionit, burimet e informacionit dhe dinamikën për mbledhjen e informacionit. Më shumë rreth metodologjisë së monitorimit mund të gjeni në këtë link.

Për vizualizimin e gjetjeve të monitorimit, metoda e semaforit përdoret si simbol për realizimin e masave.

Ngjyra e gjelbër tregon progres të konsiderueshëm, nivel të lartë të zhvillimit, nivel të përparuar të arritjes së masave / treguesve.

E verdha tregon nivelin e ndërmjetëm të zhvillimit, progresin e pjesshëm.

Ngjyra e kuqe tregon se nuk ka progres në drejtim të realizimit të masës / treguesit.

Fusha e monitorimit është e kufizuar në përputhje me kapacitetet e mobilizatorëve, si dhe burimet e vëna në dispozicion të tyre gjatë procesit, duke përfshirë periudhën e kufizuar prej 7 muajsh.

Për shkak të fushës së kufizuar të monitorimit, vërejmë se disa nga të dhënat mund të jenë jo të plota dhe nuk përfshijnë aktivitetet që janë zbatuar ose janë në proces të zbatimit. Qëllimi është të inkurajohet zbatimi i atyre masave dhe aktiviteteve në Programin Qeveritar që kërkojnë veprim urgjent dhe është konkluduar se nuk janë ndërmarrë aktivitete të rëndësishme  gjatë periudhës së monitorimit.