Monitorimi i Programit të Qeverisë së RMV

Ekologjia (Prill-Qershor)
Legjenda:
progresi apo arritjet e vazhdueshme
lëvizja ose përparimi i pjesshëm
pa progres
nuk ka të dhëna

Subjekti i monitorimit