Për ne


Përmasa e germave


“Mbështetjе e reformave zgjedhore” është Projekt i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), të cilin e implementon Fondacioni Ndërkombëtar për Sisteme Zgjedhore (IFES) dhe partneri i tij Këshilli Nacional Rinor i Maqedonisë (KNRM).
Projekti synon procese zgjedhore më gjithëpërfshirëse dhe më demokratike të drejtuara konform organizimit të përmirësuar të zgjedhjeve, të vëzhguara për së afërmi nga qytetarët.

Qëllimi i përgjithshëm
Procese zgjedhore demokratike dhe të besueshme me të cilët lehtësohet pjesëmarrja politike dhe integrimi social në mënyrë që votuesit të kenë mundësi t’i zgjedhin përfaqësuesit e tyre dhe t’i thërrasin në përgjegjësi.

Rezultatet kryesore

Rezultati 1: Institucionet e fuqizuara zbatojnë procese zgjedhore të drejta dhe efikase.

Rezultati 2: Demokratizimi i brendshëm i partive politike përfaqëson politika dhe programe zgjedhore me orientim qytetar.

Rezultati 3: Qytetarët e fuqizuar i thërrasin partitë politike dhe funksionarët e zgjedhur në përgjegjësi.

Treguesit


3001

Ngjarje


9624

Përfituesit e drejtpërdrejtë


88

Iniciativa novatore