Punëtori dyditore për promovimin dhe forcimin e kapaciteteve të zyrave rajonale të KSHZ-së

Strengthened Institutions Conduct Fair and Efficient Election Process

Në datat 24 dhe 25 janar do të organizohet seminari dyditor me temën “Menaxhimi i Listës Zgjedhore, kompetencat, sfidat, zgjidhjet, teknologjitë e reja”, me pjesëmarrjen e përfaqësuesve nga zyrat rajonale.

Fokusi i kësaj punëtorie është për përmirësimin dhe forcimin e kapaciteteve të administratës zgjedhore.  Do të fokusohet posaçërisht në të drejtat e votuesve, përmbajtjen e Listës zgjedhore dhe institucionet kompetente, procedurat për përditësimin e Listës zgjedhore, duke përfshirë votuesit e pacaktuar, inspektimin publik dhe të ngjashme. Në këtë seminar do të diskutohet gjithashtu për përditësimin e teknologjive të reja të përdorura në procesin e votimit dhe zgjedhjeve.

Kjo është punëtoria e parë nga seria e seminareve mbi administrimin zgjedhor, kushtuar menaxhimit të listave të votuesve, përvojave globale, evropiane dhe kombëtare, tendencave dhe ndryshimeve, mbështetjes reciproke, konfidencialitetit të të dhënave, higjienës kibernetike, sigurisë së zgjedhjeve dhe menaxhimit të burimeve njerëzore.

Këto seminare do të kontribuojnë shumë në përmirësimin e efektivitetit dhe efikasitetit të administratës zgjedhore, në mënyrë që ato të ofrojnë shërbime më të mira për votuesit.

Vitin e kaluar është ofruar mbështetje teknike për 34 zyrat rajonale të Komisionit Shtetëror Zgjedhor (KSHZ). Pas analizave dhe hulumtimeve të hollësishme, u konstatua se zyrat rajonale kanë nevojë për më shumë infrastrukturë moderne zyre dhe teknologji kompjuterike, pajisje, e cila ka munguar për të përmirësuar funksionimin e përgjithshëm dhe funksionimin e KSHZ-së në kryerjen e proceseve zgjedhore efektive dhe transparente.