Јавна дебата: „Како граѓаните од општина Јегуновце се мобилизираат и вклучуваат во процесите на одлучување и креирање на локални политики“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива „Шанса за младите – Сега“, граѓанската организација ЛАГ СКАРДУС од Јегуновце ќе реализира завршен настан од иницијативата. Целта е да се сумираат резултатите од проектот, но и да се отвори дискусија за мобилизацијата и вклучувањето на жителите од општина Јегуновце во процесите на одлучување и креирање на локални политики важни за граѓаните од општина Јегуновце.

КОГА

од: 21-03-2023 11:00

до: 21-03-2023 13:00

КАДЕ

Основно Училиште „Симче Настовски“ - с. Вратница / Primary School "Simche Nastovski" – v. Vratnica

Останати настани

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: промотивен настан со граѓанските организации

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

31-10-2023

Истражување за граѓанско образование и образование на гласачи: Презентација на клучни наоди

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

26-10-2023

Развој на концептот на мониторирање изборни ветувања: Промотивен настан со локалните самоуправи

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

03-10-2023