Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“


Големина на фонт

Во рамките на иновативната иницијатива ,, Да се реализира ветеното“, НВО ,,КХАМ“ Делчево ќе организира панел дискусија и завршен ПРЕС за медиумите. Целта е да заедно со граѓанските организации организации учесници на панелот се сумираат резултатите од спроведениот мониторинг на даденото предизборно ветување,, Донесување на стратегија за соработка со ГО 2022-2025“ и мобилизацијата за да даденото ветување се реализира.

КОГА

од: 07-04-2023 12:00

до: 07-04-2023 14:00

КАДЕ

Работна сала при НВО ,,КХАМ“ Делчево / Salla e punës pranë OJQ “KHAM” Dellçevë / Workroom at the NGO "KHAM" Delchevo

Останати настани

Завршна прес конференција и панел дискусија ,, Да се реализира ветеното“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

07-04-2023

Презентација на резултати „Одговорни пред Одговорностите“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

06-04-2023

Тркалезна маса „Зона на Млади“

Иновативни иницијативи - мобилизатори на заедницата , Јавни настани , Мобилизатори на заедницата

05-04-2023