Спортско рекреативен центар - Го сакам Бутел (фебруари)