Повеќе не е студено во моето училиште (ноември)

Мониторинг на моменталната состојба со реконструкција на подрачното  ООУ Браќа Миладиновци во с. Пчиња и изградба на спортски терен.