Одговорни пред Одговорностите (ноември)

Иновативната иницијатива го мониторира предизборното ветување за Ревителизација на туристичкиот локалитет Голак. Овој проект е содржан во програмата за локалните избори-2021 година од актуелниот градоначалник. Оваа област не е опфатена со работнот план и буџетот на ЕЛС, затоа што не е зависен во моментот на актуелниот проблем. Суштината на изборот на оваа ветување е од причини што е значаен за развојот на заедницата и Општина Делчево од економски и туристички аспект со високи потенцијали и можности.Втор момент е : оваа прашање е актуелно во сите изборни програми на сите досегашни локални а и национални избори,ветени од градоначалници и политички партии.