Изградба на објект за противпожарна служба во с.Градец (фебруари)