Изградба на објект за противпожарна служба во с. Градец (март)