Изградба на објект за противпожарна служба во с. Градец

Со оваа иницијатива ќе се мониторира изборното ветување дадено од политичката партија на власт во општината, за изградба на објект за противпожарна служба во с.Градец. Оваа инвестиција која е во програмата од предизборната кампања е вклучена и во општинската програма за 2023 година. Селото Градец кое гравитира во општина Врапчиште е едно од најголемите села во таа општина и се соочува со голем број на пожари на годишно ниво. Брзата интервенција на противпожарните единици е секогаш клучна, но истата доаѓа дури од Гостивар што значи временски подолг пат. Објектот е предвиден да се гради со меѓуопштинска соработка со општината Боговиње која што исто така ќе биде корисник на капацитетите на објектот. Овој објект за противпожарна служба е нужна потреба не само за с.Градец туку и за целата територија на општината кој е рурална средина, како и за околните помали рурални општини од регионот. Добиените резултати од мониторингот ќе се дисеминираат до јавноста преку: споделување на резултатите од мониторингот на социјалните медиуми, јавен форум со локалното население, дисеминација на печатени флаери и постери.