„Скопје Бла Бла“

2И се обидува да ги процени и идентификува клучните локални проблеми со кои се соочуваат младите во Скопје и да ја подигне свеста за нив. Ќе се организираат интервјуа со млади кои имаат различно потекло, искуство, кариера, успеси и предизвици. Секое интервју ќе биде презентирано во форма на кратко видео кое ќе биде дистрибуирано до пошироката јавност и младите. Идентификуваните предизвици ќе бидат споделени со локалната администрација и другите засегнати страни, но ќе се искористат и за подготовка на програмата на партијата за локалните избори.