„Реконструкција“

Целта на оваа иновативна иницијатива е да ги претстави активностите на Министерството за култура и нивните последици (позитивни исходи или негативни последици), во врска со мерката на владината програма за рехабилитација, адаптација, реконструкција и изградба на објекти што ги користат националните институции во областа на културата.
Иницијативата ќе дизајнира и промовира фото стрип; ќе произведе и објави краток филм кој ќе се осврне на темата, односно на придобивките / последиците од реализираните / нереализираните ветувања од оваа мерка.