Несоодветна патна инфраструктура на потегот каменолом Берович-Патишка Река во општина Сопиште

Оваа иницијатива се фокусира на тековното инфраструктурно прашање со кое секојдневно се соочува локалното население од општина Сопиште. Со цел да се реши ова прашање од витална важност за жителите на двете села од Сопиште, оваа иницијатива ќе реализира: техничко оценување, истражување и анализа, мапирање на финансиски инструменти и решенија што произлегуваат од дискусиите во фокус-групата со жителите на двете села и индивидуални интервјуа со претставници од засегнатата општина / владини агенции. Се очекува иницијативата да даде готово решение и заклучоци во Документот за јавни политики којшто ќе биде споделен со засегнатите страни, но и партијата со цел да се рефлектираат во изборната програма за локалните избори.