Истражување за превентивни мерки за КОВИД - 19 и презентација на резултатите пред јавноста

2I ќе го процени влијанието на владините напори во врска со мерките за превенција насочени кон запирање на понатамошното ширење на КОВИД-19. Поконкретно, предложените активности ќе го соберат јавното мислење и перцепциите за „начинот на кој граѓаните се справуваат со превентивните мерки преземени од Владата; како беше / се управува ситуацијата со КОВИД; дали мерките беа донесени на време и дали мерките беа доволни или рестриктивни “. Наодите и препораките од истражувањето ќе бидат споделени со пошироката јавност со користење на различни интерактивни форми. Се очекува дека ова 2” ќе ги инспирира “и ќе ги охрабри граѓаните да да бидат погласни за своите мислења, да преземат активности, да бараат транспарентност и отчетност од државните институции.