Воспоставување на Национален регистар за лица со попреченост

Оваа иницијатива е насочена кон ветувањата на владата да воведе нова алатка во форма на Централен регистар што ќе им помогне на сите лица со попреченост (СПБ) да ги решат бариерите и да го подобрат пристапот и разумното сместување на лица со инвалидност до здравствените услуги и државните програми за вработување Создавањето ваков регистар ќе ја признае важноста на сеопфатно и централизирано собирање на податоци за лица со инвалидност, за да се информира значајно планирање и формулирање на политики. Регистарот ќе осигури дека ресурсите на Министерството за труд и социјална политика се распределени за програми насочени кон попречените лица на повеќе насочен и прилагоден начин. Иницијативата ќе ги мобилизира засегнатите заедници и другите целни групи да бараат информации од соодветните институции за постигнатиот напредок