4. Процент на реализација на планираните активности во 2021 година.