3.Процент на жени кои се дел од органите на управување во федерациите во 2021