3. Број на вработени инспектори во животна средина.