2. Број на вработени во инспекторат за животна средина;