2.Опфат и вид на подготвени еколошки политики и други активности од општините кои припаѓаат во реонот на Шар планина.