2.Вкупен број на поднесени апликации од жени за грантови за претприемништво од 5000 до 15000 евра.