1)Број на општини во кои се планира отворање на ЕТУ