1. Опфат и тек на постапката за усвојување на Предлог-закон за изменување и дополнување на Законот за игрите на среќа и за забавните игри