1.Број на федерации финансирани од Буџетот на Република Северна Македонија