Мониторинг на Програмата на Владата на РСМ

Правда (Април-Јуни 2021)
Легенда:
континуиран напредок или оствареност
придвижување или делумен прогрес
нема напредок
нема податоци

Предмет на мониторинг