Доделување сертификати на пионери од трета генерација мобилизатори во заедницата