Втора работилница - Академија за јавни политки, втора генерација