Заштитата на здравјето и изборите

Истражувачки и аналитички центри

Заштитата на здравјето и изборите e  првата публикација од серијата подготвена и објавена од  ИФЕС за Ковид 19. Оваа публикација  дава одговор на прашањата на државните функционери, вклучително и на изборните органи и други чинители на планот на демократијата и управувањето, граѓански организации, креатори на политики и поддржувачи.

Публикацијата дава и конкретни препораки и стратегии за намалување на ризиците по јавното здравје за време на активностите кои се неопходни за спроведување легитимни избори. Истовременот ги идентификува основните ресурси и материјали кои се неопходни за спроведување на стратегии за намалување на ризиците при одржување избори во време на ковид 19.

Целата публикација може да ја најдете на следниот линк: Заштита на здравјето и изборите

Брошура за публикацијата:Брошура – Зашита на здравјето и изборите

Галерија